“𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒗𝒂́𝒏𝒉 đ𝒂̂̉𝒚 𝒍𝒖𝒊
𝑴𝒖̀𝒂 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒎 𝒏𝒈𝒖̀𝒊 Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂
𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒆̂ 𝒂̂́𝒎 𝒂́𝒑 𝒎𝒂̣̆𝒏 𝒎𝒂̀
𝑵𝒂̂𝒏𝒈 𝒍𝒚 𝒄𝒉𝒆́𝒏 𝒓𝒖̛𝒐̛̣𝒖 𝒂́𝒊 𝒄𝒉𝒂̀ 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒆̂’
=====================
𝐏𝐀𝐋𝐌 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋
𝐀𝐝𝐝: 15 Phan Chu Trinh, p. Điện Biên, tp Thanh Hóa
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟬𝟵𝟭𝟯.𝟲𝟮𝟱.𝟵𝟲𝟴 – 𝟬𝟵𝟭𝟱.𝟵𝟮𝟮.𝟭𝟮𝟭
𝐓𝐞𝐥: 02373 5 99999
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@palmhotel.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://palmhotel.vn
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhà